Az Inno-Szinergia Kft. mint az internetes áruház (a továbbiakban: Áruház) üzemeltetője ezúton kijelenti, hogy:

Az Áruház üzemeltetése során – mint adatkezelő – tiszteletben tartja a felhasználók alapvető szabadságjogait – így különösen a magánélethez való jogot – a személyes adataik gépi feldolgozása során és mindenben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) rendelkezései szerint jár el.

Az Adatvédelmi törvény 15.§ (1) bekezdése értelmében felhasználóinkat az alábbiakról tájékoztatjuk:

1. Az Adatkezelő által kezelt adatok 

1. A megrendelés és regisztráció során Ön olyan adatokat ad meg számunkra, amelyek az Adatvédelmi törvény 3. § 2. pontjában foglalt meghatározás szerint személyes adatoknak minősülnek. Ezen adatok megadása önkéntes.

2. § 2. E törvény alkalmazása során: személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

2. A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

3. A regisztráció során az Adatvédelmi törvény 3. § 3. pontja szerint különleges adatok megadását nem kérjük.

4. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § rendelkezései értelmében:

(1) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

(2) A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

(3) A szolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

(4) A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a (3) bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

(5) Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a (4) bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

(6) A (4) bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

(7) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. A (4) bekezdésben meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

(8) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása nem tehető függővé az igénybe vevőnek valamely (1)-(3) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

(9) A külön törvényben meghatározott tájékoztatáson kívül a szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. 

2. Az adatkezelés célja 

1. A regisztráció során felvett adatokat kizárólag szerződéses feladataink teljesítése továbbá hírlevél küldése céljából tároljuk és használjuk fel.

2. Az adatokat harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződéses feladataink teljesítéséhez (pl. szállítás) alvállalkozó bevonása szükséges. Ebben az esetben Ön az adatvédelmi elveink tudomásul vételével beleegyezik abba, hogy szerződéses alvállalkozónknak a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges adatokat (szállítási név, cím, telefonszám) átadjuk.

3. A szállítást végző alvállalkozót minden esetben a szerződésben szabályozott feltételek kötik a tekintetben, hogy az Ön adatait csak a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel és azt további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek átadni semmilyen formában sem jogosult.

3. Adattovábbítás

1. A Google Analytics alkalmazása

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. (Google) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett “cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

2. Adattovábbítási nyilatkozat – SimplePay fizetési mód választása esetén

A Vásárló jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi, hogy az Inno-Szinergia Kft. (székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Levendula utca 39.) mint adatkezelő által a vitalforce.hu – mint fizetési elfogadóhely – felhasználói adatbázisában tárolt, a Vásárló által megadott, alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: a Vásárló neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Az adatok kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, és részükre a lenti célokhoz szükséges adatokat továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik az adatok feldolgozását:

  • Adatfeldolgozó neve és címe: GLS (2351 Alsónémedi, Európa utca 2.)
  • Adatfeldolgozás célja: a megrendelt termék házhoz szállítása
  • Adatfeldolgozó neve és címe: Matrixonline.hu Kft. (8900 Zalaegerszeg, Kispest utca 9. 1/4.)
  • Adatfeldolgozás célja: webtárhely és szerver üzemeltetés
  • Adatfeldolgozó neve és címe: GOOGLE LLC (USA)
  • Adatfeldolgozás célja: profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, reklám megjelenítése
  • Adatfeldolgozó neve és címe: Facebook, Inc. (USA)
  • Adatfeldolgozás célja: profilalkotás, hirdetés, analitikai és mérési szolgáltatás, reklám megjelenítése
  • Adatfeldolgozó neve és címe: PROGRAMTECH Kft. (700 Szombathely, Százhold utca 20.)
  • Adatfeldolgozás célja: számlázás

4. Az adatkezelés jogalapja

1. Az adatok kezelésének jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint az 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről.

5. Az adatok elérhetősége, módosítása, töröltetése

1. Regisztrált felhasználóként Ön a felhasználóneve és jelszava segítségével – a sikeres regisztrációt követően – bármikor be tud lépni és érvényes rendelést tud feladni, illetve lehetősége van adatainak módosítására, töröltetésére.
2. A regisztráció során megadott adatokat Ön bármikor helyesbíttetheti és töröltetheti.
3. A módosításokat illetve az adatok törlését a kézhezvételt követő 1 munkanapon belül végrehajtjuk.

6. Adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám

1. A fenti adatok kezelését bejelentettük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba.
A Hatóság elnöke által részünkre kiadott Adatvédelmi nyilvántartási azonosító szám: NAIH-129340/2017

7. Tájékoztatás

1. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre az Áruház honlapjának ADATVÉDELEM menüpontja alatt nem kapott választ, kérjük, küldjön e-mailt az címre.
2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről az Adatvédelmi törvény rendelkezik.